อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงของพนักงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดชลบุรี
The Influence of Visionary Leadership and Human Resource Development on Adaptive Performance of State Enterprise employees in Chon Buri

อุราวรรณ พิมพ์ประจบ
สาขาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ปนิธดา ลิ้มเรืองรอง
สาขาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ภูษณิศา นิลรอด
สาขาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


Urawan Pimprajob
Industrial Administration and Development, Management Sciences, Kasetsart University Sriracha Campus

Panitada Limrueangrong
Industrial Administration and Development, Management Sciences, Kasetsart University Sriracha Campus

Phoosanisa Nilrod
Industrial Administration and Development, Management Sciences, Kasetsart University Sriracha Campus

Jutamard Thaweepaiboonwong Ph.D.
Management Sciences, Kasetsart University Sriracha Campusบทคัดย่อ
          การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผลการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน รวมทั้งวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลง ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 180 คน สถิติที่ใช้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยผลการศึกษาวิจัยพบว่า พนักงานรัฐวิสาหกิจมีภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผลการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงทุกด้านในระดับมาก ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (beta=0.807) ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลง อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นองค์การจึงควรตระหนักถึงการสร้างภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน

          คำสำคัญ : ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ผลการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลง


Abstract

           This study is a survey research. The objectives of this study were to analyze the level of visionary leadership, human resource development, and adaptive performance and the influence of visionary leadership and human resource development on the adaptive performance. Data were collected by questionnaire from a sample of 180 state enterprise employees. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and structural equation model analysis. The results of the research study showed that state enterprise employees had visionary leadership, human resource development and adaptive performance in all compositions at a high level. The visionary leadership had a statistically significant positive influence on adaptive performance at the level of 0.05 (beta = 0.807) but human resource development had an influence on adaptive performance with no statistically significant at the level of 0.5. Therefore, the organization should be aware of creating visionary leadership for employees in order to increase adaptive performance of employees.

          Keywords: Visionary Leadership, Human Resource Development, Adaptive Performance

-----------------------------------------

Corresponding Author E-mail :      urawan.p@ku.th