ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของนักบินพาณิชย์กรณีศึกษาบริษัทสายการบินพาณิชย์ แห่งหนึ่งในประเทศไทย
The relationship between the happiness of work and the corporate commitment of commercial pilots: A case study of a commercial airline company in Thailand

ณรินณ์ทิพ วงษ์ลุนบุตรดา
วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

เศรษฐศักดิ์ ขวัญเพชร
วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

พิไลวรรณ พูลสวัสดิ์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม


Narinthip Vongloonbuootda
International Aviation College, Nakhonphanom University

Settasuk Kwuanphet
International Aviation College, Nakhonphanom University

Pilaiwan Poolsawat
Tourism and Services Industry College, Nakhonphanom Universityบทคัดย่อ
          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของนักบินพาณิชย์ 2. ศึกษาความสุขในการทำงานของนักบินพาณิชย์ 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของนักบินพาณิชย์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือ นักบินพาณิชย์ บริษัทสายการบินแห่งหนึ่งในประเทศไทย จำนวน 300 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย สถิติที่ใช้ได้แก่ Independent sample t-test, (One-way ANOVA) F-test และ Multiple regression analysis

          ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ ตำแหน่งงานในปัจจุบัน ระดับอายุ สถานภาพครอบครัว ประสบการณ์ในอาชีพนักบินพาณิชย์ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับความผูกพันต่อองค์กร ของนักบินพาณิชย์ บริษัทสายการบินแห่งหนึ่งในประเทศไทย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ ตำแหน่งงานในปัจจุบัน ระดับอายุ สถานภาพครอบครัว ประสบการณ์ในอาชีพนักบินพาณิชย์ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับความสุขในการทำงานของนักบินพาณิชย์ บริษัทสายการบินแห่งหนึ่งในประเทศไทย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ความสุขในการทำงานได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของนักบินพาณิชย์ บริษัทสายการบินแห่งหนึ่งในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ความสุขในการทำงานได้แก่ ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของนักบินพาณิชย์ บริษัทสายการบินแห่งหนึ่งในประเทศไทย

          คำสำคัญ : ความสุขในการทำงาน, ความผูกพันต่อองค์กร, นักบินพาณิชย์


Abstract

           The objectives of the research were as follows: 1) to study the corporate engagement of commercial pilots, 2) to study work happiness of commercial pilots , and 3) to study the relationship between happiness at work and corporate engagement of commercial pilots. The samples were 300 commercial pilots an airline company in Thailand and questionnaires were the research instrument and use a simple sampling. SPSS for window was used to analyze the data. Independent sample t-test,(one-way ANOVA) F-test, and Multiple regression analysis were used statistic.

           The finding revealed that were : 1) commercial pilots an airline company in Thailand’ demographic factor include current job positions, age, family status, experience in the commercial pilot career and average monthly income differed in commitment to the organization and happiness of work significant at the 0.05 level. 2) commercial pilots an airline company in Thailand’ demographic factor include current job positions, age, family status, experience in the commercial pilot career and average monthly income differed in happiness of work significant at the 0.05 level. In addition the happiness of work influences organizational commitment of commercial pilots an airline company in Thailand as a whole significant at the 0.05 level.

          Keywords: Work happiness, Commitment to the organization, Commercial pilot

-----------------------------------------

Corresponding Author E-mail :      narinthiploon@gmail.com