อิทธิพลกำกับของการรับรู้ความสามารถของตนด้านการฝึกอบรม และการรับรู้ การสนับสนุนจากหัวหน้างานที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและ การถ่ายโอนการฝึกอบรม
Moderating effects of Training Self-Efficacy and Perceived Supervisor Support on the relationship between Perceived Organizational Support and Transfer of Training

จันทร์แรม ชัยลัง
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.วิทสินี บวรอัศวกุล
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Janraem Chailang
Faculty of Psychology, Chulalongkorn University

Witsinee Bovornusvakool Ph.D.
Faculty of Psychology, Chulalongkorn Universityบทคัดย่อ
          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลกำกับของการรับรู้ความสามารถของตนด้านการฝึกอบรม และการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน ที่มีต่อความสัมพันธ์ของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับการถ่ายโอนการฝึกอบรมในกลุ่มข้าราชการหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่ง จำนวน 142 คน ที่มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งจากทางองค์การ โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน และการรับรู้ความสามารถของตนด้านการฝึกอบรม ล้วนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการถ่ายโอนการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนด้านการฝึกอบรมส่งผลต่ออิทธิพลกำกับของการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับการถ่ายโอนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าระดับการรับรู้ความสามารถของตนด้านการฝึกอบรมของบุคคลที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานที่กำกับความสัมพันธ์ของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและการนำความรู้ ทักษะและทัศนคติที่บุคคลได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการทำงาน ดังนั้นนอกจากองค์การจะให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน อันได้แก่ การสนับสนุนจากองค์การ และการสนับสนุนจากหัวหน้างาน ที่เอื้อต่อพฤติกรรมการถ่ายโอนการฝึกอบรมแล้ว การรับรู้ความสามารถของตน ด้านการฝึกอบรมถือเป็นปัจจัยที่มีสำคัญต่อการถ่ายโอนการฝึกอบรมเช่นกัน

          คำสำคัญ : การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน การรับรู้ความสามารถของตนด้านการฝึกอบรม การถ่ายโอนการฝึกอบรม


Abstract

           The objective of this research was to explore the moderating effects of training self-efficacy and perceived supervisor support on the relationship between perceived organizational support and transfer of training among 142 government officers who have been working at least 6 months and participated in a training course provided by the organization during the past year. Moderation analysis result indicated that perceived organizational support, perceived supervisor support, and training self-efficacy were positively correlated with transfer of training. The result showed that the interaction of training self-efficacy and perceived supervisor support (three-way interaction) were found for the relationship between perceived organizational support and transfer of training. These findings provide practitioners and management useful knowledge in relation to the impact of training self-efficacy and supervisor support on employee’s organizational support perception and the application of their gained knowledge, skills and attitude from training in the workplace.

          Keywords: Perceived organizational support, Perceived supervisor support, Training self-efficacy, Transfer of training

-----------------------------------------

Corresponding Author E-mail :      janraemka@gmail.com