วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจย้ายประเทศของกลุ่มคนรุ่นใหม่
กรณีศึกษา กลุ่มเฟซบุ๊กโยกย้ายมาส่ายสะโพกโยกย้าย

Analysis of factors affecting the decision to
out-migrate to the new generation case study Yokyaii
masaii sapok yokyaii facebook group

นันทิดา ไชยพงค์
ศุภกร มาเม้า
กนกพร โพธิ์พล
กันต์ณัฏฐา กาญจนะ
กานต์พิชชา อินทร์อรัฏญ
ณัฏฐา ปิยมาตย์
ธีรภัทร แก้วคนฑา
ภูษิต ภูมีคำ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Nuntida chaipong
Suppakorn Mamao
Kanokporn Popon
Gunnutta Kanjana
Kanpichcha Inarun
Natta Piyamath
Teerapat kaewkonta
Nuntida Chaipong
Phusit Phumeekham

Faculty Sociology and Anthropology Thammasat Universityบทคัดย่อ
          บทความวิชาการชิ้นนี้ศึกษากลุ่มเฟซบุ๊กย้ายประเทศกันเถอะ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โยกย้ายมาส่ายสะโพกโยกย้าย มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยผลักและปัจจัยดูดที่มีผลต่อการตัดสินใจย้ายประเทศ บทความนี้ศึกษาโดยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบกับวิเคราะห์จากโพสต์ของสมาชิกในกลุ่ม

          จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า การเกิดขึ้นของกลุ่มเกิดจากการหมดหวังต่อประเทศไทยเนื่องมาจากภาครัฐไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้เท่าที่ควรทำให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับการย้ายไปต่างประเทศ ซึ่งการรวมตัวดังกล่าวเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่ข้ามผ่านมิติของเวลาและสถานที่ จากการสังเกตการโพสต์ในกลุ่ม พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือสนใจย้ายถิ่นออกที่สำคัญ คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

          คำสำคัญ : การย้ายประเทศ, ต่างประเทศ, คนรุ่นใหม่, การตัดสินใจ


Abstract

           This article studies the facebook group to move countries. Currently renamed to Move over, “Yokyaii masaii sapok yokyaii”. The objective of this research was to analyze the driving factors and the attracting factors affecting the decision to out-migrate. This article was investigated through a survey of the literature and an examination of the comments made by group members.

           From the review of related documents, it was found that the emergence of the group was due to the despair of Thailand. Due to the government's inability to deal with the corona virus epidemic situation. Bring people together to exchange information for moving abroad. The usage of the Internet that transcends time and geography is referred to as integration. From the observations posted in the group, it was found that the main factors affecting the decision or interest in out-migrating are economic, social and political factors.

          Keywords: Out-Migration, Foreign country, New generation, Decision

-----------------------------------------

Corresponding Author E-mail :      nuntida417@gmail.com