การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ต่อแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ
The Survey of Social Media Users opinions on Government's COVID-19 Vaccine Management Plan

ณัฐวุฒิ ตินทุกะสิริ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Nattawut Tintukasiri
Faculty Sociology and Anthropology Thammasat Universityบทคัดย่อ
          แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 มีความสำคัญสำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งประเทศในช่วงวิกฤตโรคโควิด-19 โดยผู้คนใช้พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว ซึ่งประสงค์ที่จะสะท้อนให้ภาครัฐพัฒนาแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ให้ดียิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้จึงต้องการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ โดยใช้วิธีการเชิงสำรวจและแบบสอบถามรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook หรือ Twitter เป็นต้น จำนวนทั้งสิ้น 353 ตัวอย่าง ซึ่งใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับแผนด้านการดำเนินงานวัคซีนโควิด-19 และด้านการให้บริการวัคซีนโควิด-19 และเห็นด้วยมากกับแผนด้านกลุ่มเป้าหมายและระยะดำเนินงานให้วัคซีนโควิด-19 นอกจากนี้ แม้กลุ่มตัวอย่างจะเห็นด้วยต่อแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ แต่ยังต้องการให้รัฐเพิ่มจำนวนการนำเข้าชนิดวัคซีนอย่าง Pfizer หรือ Moderna รวมไปถึงการเสนอแนะให้รัฐเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์รายละเอียดการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ให้มากขึ้นอีกด้วย เป็นต้น

          คำสำคัญ : วัคซีนโควิด-19, โรคโควิด-19, ความคิดเห็น, แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19, ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์


Abstract

           COVID-19 Vaccine Management Plan issue is important for building people confidence across the country during the COVID-19 crisis. People use social media spaces to express their views on the issue. which wishes to reflect on the government to develop a plan for the management of the COVID-19 vaccine to be even better. The aim of this study was to survey social media users' opinions on the government's COVID-19 vaccine management plan by using a survey method and an online survey questionnaire to collect data from users in social media such as Facebook or Twitter, etc., in a total of 353 samples and using frequency, percentage, mean, and standard deviation The results showed that Most of the respondents agreed with the government's COVID-19 vaccine management plan and show that The sample group agreed with the COVID-19 vaccine implementation plan and COVID-19 Vaccine Service Plan and strongly agree with The target group plan and the phase of implementation of the COVID-19 vaccine. In addition to the study, although the sample group agrees with the government's COVID-19 vaccine management plan, but they still want the government to increase the number of vaccine imports such as Pfizer or Moderna, including recommending the state increases public relations channels for details of registration for the COVID-19 vaccine. give more, etc.

          Keywords: COVID-19 vaccine, COVID-19, opinions, COVID-19 vaccine management plan, social media users

-----------------------------------------

Corresponding Author E-mail :      nattawut.tintukasiri@gmail.com