วารสาร HRintelligence ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

 

  บทความวิจัย

Career Planning and Development of Four and Five-Star Hotels in Chonburi and Rayong Provinces
Paratchanun Charoenarpornwattana (Ph.D.)

การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก และการรับรู้บรรยากาศองค์การที่มีต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน โดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อของพนักงานบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
พิพากร เลขภัสร์, ดร.รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม

ปัจจัยที่กำหนดการสมรส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์

แบบจำลองสมการโครงสร้างของอิทธิพลการจัดการทรัพยากรบุคคลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
เกศกุฎา โกฏิกุล, พอพันธ์ วัชจิตพันธ์

  บทความวิชาการ

บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กร
ปติมา น้อยกูต

สติ และจิตวิญญาณองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง