การสร้างองค์กรให้เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีพลัง
 Effective Tribe Organization
รองศาสตราจารย์สุพานี สฤษฎ์วานิช คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ
           ทฤษฎีความเป็นเผ่าพันธุ์ได้เสนอความสำคัญของการสร้างเผ่าพันธุ์และสร้างผู้นำของเผ่าพันธุ์ และพฤติกรรมที่สำคัญของผู้นำจะสร้างพฤติกรรมของสมาชิกเผ่าพันธุ์ได้อย่างเหมาะสมและสร้างความผูกพัน (Engagement) ของสมาชิกในเผ่าพันธุ์กับองค์การนั้นๆ ให้เกิดขึ้น

           โดยทฤษฎีความเป็นเผ่าพันธุ์ได้เสนอให้ทราบว่าเผ่าพันธุ์ในสังคมนั้นจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถจัดแบ่งได้เป็น 5 แบบ หรือ 5 ระดับ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับที่ 1 ซึ่งจะมอบโลกในแง่ร้ายและไม่ค่อยให้ความร่วมมือ โชคดีที่คนกลุ่มนี้มีไม่มากนักในสังคมหรือในหน่วยงาน ในขณะที่ระดับที่ 2 จะมีความคิดอ่านที่ดีขึ้น แต่ก็จะคิดว่าชีวิตของเขาจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นสำคัญ เช่น ขึ้นกับการมีใบปริญญาเป็นใบเบิกทางหรือขึ้นกับหัวหน้า เป็นพวก External Locus of Control นั่นเอง ส่วนระดับที่ 3 ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม เป็นกลุ่มคนเก่งแต่มักจะคิดว่าคนอื่นไม่เก่ง จึงเน้นการทำงานคนเดียวไม่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม (พบมากในสังคมตะวันตก) ในระดับที่ 4 นั้นจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจะเป็นกลุ่มคนที่จะชอบทำงานเป็นกลุ่ม จึงเป็นเผ่าพันธุ์ที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น เพราะเป็นทั้งคนเก่ง มีสมรรถนะสูง และมีความผูกพันกับองค์การด้วย ส่วนในระดับที่ 5 นั้นจะเป็นกลุ่มคนจำนวนไม่มากเป็นคนเก่งมากๆ เป็นคนพิเศษมักจะเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์การเป็นผู้นำในเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary Leader) หรือผู้นำเชิงการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leader)

           ผู้นำของเผ่าพันธุ์อาจจะเป็นคนในระดับที่ 4 หรือ 5 แต่ถ้าผู้ตามไม่อยู่ในระดับเดียวกัน ผู้นำจะต้องสร้างหรือพัฒนาผู้ตามให้มาอยู่ในวัฒนธรรมในระดับที่ 4 โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างเผ่าพันธุ์ โดยเริ่มจากการสร้างวิสัยทัศน์และค่านิยมหลักที่เหมาะสมในเรื่องงานและเรื่องคน แล้วจึงบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการทำงานที่เหมาะสม เพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ เพื่อให้เผ่าพันธุ์นั้นๆ บรรลุทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืน

           คำสำคัญ : เผ่าพันธุ์, วัฒนธรรมองค์การ, วัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์, ผู้นำของเผ่าพันธุ์, กลยุทธ์ในการสร้างเผ่าพันธุ์


Abstract

           Tribe Theory has proposed The important of tribe and tribe leader. Tribe leader will influences behavior of tribe member toward organization success. Actually, the tribe member behaviors will be classified in 5 stages. Stage 1 runs the show in criminal clusters where the theme is "life stinks" and people act out in despairingly hostile ways. Stage 2, The dominant culture in 25 percent of workplace tribes, say, "my life stinks," and the mood is a cluster. of apathetic victims. In stage 3, dominant culture in half of workplace tribes, the theme is " I'm great" , or, more fully, " I'm great, and you are not." Stage 4 represents 22 percent of tribal cultures, where the theme is "we are great", and another group is not. Stage 5 is the culture of 2 percent of the workforce tribes, where the theme is "life is great" and focuses on realizing potential by making history. This stage is pure leadership, vision, and inspiration.

           Identify which of these five cultures dominates your tribe, and start bumping your tribe to the next stage by noticing the social groups the exist in your company. Is it stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, or stage 5? move your tribes to the next stage, until reaching stage 5.

           By formulating tribal Strategy, organization can move to be effective tribe organizations. Tribal strategy comprises of 1. formulating core values and organization vision, 2. setting organization outcomes, 3. managing organization resources, and finally, managing proper behaviors.

           Keywords: Tribe, Organization Culture, Tribe leader, Tribe culture, Tribal strategy