วารสาร HR Intelligence
         
วารสาร HR Intelligence ฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2564) ซึ่งผมในฐานะบรรณาธิการได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นฉบับที่ 2 มีบทความวิจัยและบทความวิชาการรวม 5 บทความที่ผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพวิชาการเพื่อใช้ในการเผยแพร่ได้ แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทั่วโลกที่เราเผชิญอยู่มาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบันยังไม่มีทีท่าจะคลี่คลายไป โดยเฉพาะการกลายพันธุ์และผสมข้ามสายพันธุ์ดูจะเป็นปัญหาไม่น้อยที่สร้างความวิตกกังวลกับคนทั่วโลก เราเองในฐานะสัตว์สังคมหนึ่งจำเป็นต้องมีและใช้ชีวิตร่วมกัน ไม่สามารถกักตัวอยู่ในห้อง ในบ้าน ในที่ใดก็ตามลำพังได้ ไม่เช่นนั้นก็ไม่รู้จะมีชีวิตไปทำไม...??counter
counter 

วารสาร HR intelligence ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 64)

บทความวิจัย

• การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของนักให้การปรึกษาทางอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราเขต ยิ้มสุข

• การสำรวจการวางแผนชีวิตหลังเรียนจบการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เรวดี เกิดมงคล, กานต์พิชชา อินทร์อรัญ, นันทิดา ไชยพงษ์, ปิยะณัฐ ไตยวงค์ย้อย


• Development of a Knowledge Management Model for Personnel of Ceramic Industries, Thailand
Phanuthat Chirananda, Assistant Professor Laksanaporn Kamdee,Ph.D.


บทความวิชาการ

• มาตรการทางจริยธรรมในการขอรับและการให้ความยินยอมจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ (พิศิษฐ์) ดร.จำเนียร จวงตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร,รองศาสตราจารย์ ดร.วอนชนก ไชยสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ลือกิตตินันท์


• จุดเริ่มต้นของความไม่เป็นทางการและการถกเถียงเกี่ยวกับการทำให้ไม่เป็นทางการ
ดร.กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์