สวัสดีท่านผู้อ่านและผู้ติดตามวารสาร HR Intelligence

          วารสาร HR Intelligence ฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2565) ซึ่งผมในฐานะบรรณาธิการได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นฉบับที่ 3 และเป็นฉบับสุดท้ายด้วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาโดยจะมีบรรณาธิการท่านใหม่เข้ามารับผิดชอบต่อในฉบับต่อไป ฉบับนี้มีบทความวิจัยและบทความวิชาการรวม 7 บทความที่ผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพวิชาการเพื่อใช้ในการเผยแพร่ได้ ดูราวกับว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทั่วโลกที่เราเผชิญอยู่มาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบันเริ่มคลี่คลาย หลายประเทศมีมาตรการผ่อนปรนรวมถึงประเทศไทยในเดือนหน้าเริ่มให้ใส่หน้ากากโดยสมัครใจ ร้านอาหารเปิดขายสุราได้ถึงดึกดื่น เป็นต้น หวังใจว่าเราจะได้ใช้ชีวิตตามปกติแต่เป็นชีวิตตามปกติใหม่ที่ต้องปรับตัวและป้องกันเตรียมรับมือการระบาดซ้ำหรือการอุบัติขึ้นมาใหม่ของโรคอื่น ๆ ที่ไม่ทราบว่าจะมาอีกเมื่อไรและรุนแรงแค่ไหน

          อย่างไรก็ตาม บทความวิจัยและบทความวิชาการรวม 7 บทความในฉบับนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทางตรงก็ทางอ้อมที่จะนำพาความรู้ให้ผู้อ่านได้รับรู้และเล็งเห็นผลได้ถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมของเรา ทั้งเรื่องการสนทนากลุ่มแบบออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เกินกว่า 80 ปีแล้วที่มีการใช้วงจรคุณภาพพีดีซีเอ ในระบบการผลิตสินค้าและการบริการ การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ต่อแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจย้ายประเทศของกลุ่มคนรุ่นใหม่ กรณีศึกษา กลุ่มเฟซบุ๊กโยกย้ายมาส่ายสะโพกโยกย้าย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 พัฒนาการโครงสร้างการบริหารองค์กรตำรวจไทยในระหว่าง พ.ศ. 2535-2564 และความท้าทายใหม่ของการจัดการทุนมนุษย์ภาครัฐจากวิถีชีวิตใหม่สู่วิถีชีวิตถัดไปภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น บทความวิจัยและบทความวิชาการทั้ง 7 เรื่องนี้ จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ "มนุษย์" ได้ไม่มากก็น้อยตามที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสาร เชิญทุกท่านได้อ่านติดตามบทความของวารสารได้ครับ

   
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
บรรณาธิการ