ความท้าทายใหม่ของการจัดการทุนมนุษย์ภาครัฐจากวิถีชีวิตใหม่
สู่วิถีชีวิตถัดไปภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

The New Challenges of Human Capital Management in
Public Sector from the New Normal to the Next
Normal after COVID-19 Pandemic Situation

สิทธิศักดิ์ ไชยสุข
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รศ.ดร.กมลพร สอนศรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sitthisak Chaiyasuk
State Audit Office

Assoc.Prof. Gamolporn Sornsri,Ph.D.
Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol Universityบทคัดย่อ
          บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ การปรับตัว และบทบาท ในการจัดการทุนมนุษย์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (2) สังเคราะห์ความท้าทายใหม่ของการจัดการทุนมนุษย์ภาครัฐจากวิถีชีวิตใหม่สู่วิถีชีวิตถัดไป และวิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จในความท้าทายดังกล่าว พร้อมทั้ง เสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการศึกษาใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร ผลการศึกษาพบว่า มีผลกระทบต่อการจัดการทุนมนุษย์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน 4 มิติ ได้แก่ (1) ผลกระทบในมิติการออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน (2) ผลกระทบในมิติการฝึกอบรมและพัฒนาและการวางแผนทุนมนุษย์ (3) ผลกระทบในมิติการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ (4) ผลกระทบในมิติความปลอดภัยในการทำงาน โดยการจัดการทุนมนุษย์และบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์มุ่งปรับตัวไปสู่การจัดการทุนมนุษย์ในยุคดิจิทัล และจากผลการศึกษาเสนอว่า ความท้าทายใหม่ของการจัดการทุนมนุษย์ภาครัฐในประเทศไทยจากวิถีชีวิตใหม่สู่วิถีชีวิตถัดไป ได้แก่ (1) ความท้าทายใหม่ในมิติการออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานจากการขับเคลื่อนองค์กรด้วยสัญชาติญาณของผู้นำสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (2) ความท้าทายใหม่ในมิติการฝึกอบรมและพัฒนา และการวางแผนทุนมนุษย์จากการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรสู่การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (3) ความท้าทายใหม่ในมิติการบริหารผลการปฏิบัติงานจากการทำงานจากที่พักอาศัยสู่การทำงานจากทุกที่หรือการทำงานแบบไฮบริดโมเดล (4) ความท้าทายใหม่ในมิติความปลอดภัยในการทำงานจากการดูแลรักษาความปลอดภัยทางด้านกายภาพของบุคลากรสู่ความปลอดภัยทางด้านจิตใจของบุคลากร โดยมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดการทุนมนุษย์ภาครัฐสู่วิถีชีวิตถัดไป

          คำสำคัญ : การจัดการทุนมนุษย์, ภาครัฐ, วิถีชีวิตใหม่, วิถีชีวิตถัดไป, โควิด-19


Abstract

           The objectives of this academic paper are: (1) to study and analyze the impact, adaptation, and role in human capital management of the COVID-19 pandemic situation and (2) to synthesize the new challenges in human capital management in the public sector from the New Normal to the Next Normal and analyze the success factors of these challenges, as well as make recommendations for policies that can be applied in public administration effectively after the COVID-19 pandemic situation. The study used a document analysis method. The results of the study found that there are impacts on human capital management from the COVID-19 pandemic situation in 4 dimensions: (1) the dimensions of work system design and analysis (2) the dimensions of training and development and human capital planning (3) performance management dimension; and (4) workplace safety dimension. Human capital management and the role of human resources aim to adapt to the digital age. And from the results of the study, it was suggested that the new challenges of human capital management in public sector of Thailand from the New Normal to the Next Normal are: (1) new challenges in the dimension of design and analysis of work systems from HiPPO-driven culture to data-driven culture; (2) new challenges in the dimension of training and development and human capital planning from the development of digital skills of personnel to the development of artificial intelligence (3) new Challenges in the dimension of performance management from work-from-home Assessments to work-from-anywhere or hybrid model assessment and (4) new Challenges in the dimension of safety and health from maintenance physical health of personnel to the mental health of personnel; with change leadership and change management as the success factors in driving human capital management in public sector towards the Next Normal.

          Keywords: Human Capital Management, Public Sector, New Normal, Next Normal, COVID-19

-----------------------------------------

Corresponding Author E-mail :      sitthisak.c@oag.go.th