ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
Factors affecting the decision to purchase a housing estate in Bangkok during the epidemic situation of the Covid-19

นัฐกมล บุญแก้ว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Natkamon Boonakew
Master of Economics Program in Business Economics,
University of the Thai Chamber of Commerceบทคัดย่อ
          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครช่วงสถานการณ์ของไวรัสโควิด 19 โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบการสำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม ประชากรที่ทำการวิจัยครังนี้ คือ ผู้มีความสนใจที่จะซื้อบ้านจัดสรรช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ

          ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 – 39 ปี มีสถานภาพโสดและสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษัทเอกชน ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท โดยส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรเพื่ออยู่อาศัยเองและอาศัยกับครอบครัว ผลการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยทางประชากรศาสตร์พบว่า ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 ในส่วนของด้านส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านองค์ประกอบทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำผลการศึกษาไปใช้ปรับกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้ประกอบการควรพัฒนาคุณภาพทั้งในด้านกายภาพและการบริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้ามากที่สุด

          คำสำคัญ : บ้านจัดสรร, การตัดสินใจเลือกซื้อ, โควิด – 19


Abstract

           The purpose of this study was to study the factors affecting the decision to buy a housing estate in Bangkok during COVID-19 situation using quantitative research in the form of a survey and data is collected using a questionnaire tool. The population in this study was 400 samples who were interested in buying a housing estate during the COVID-19 pandemic in Bangkok. The statistics used in the descriptive analysis were frequency distribution, percentage, mean and standard deviation and the hypothesis testing were one-way analysis of variance. and analysis of multiple regression equations.

           The results showed that Most of the samples were female, aged 30-39 years, single and married. have a bachelor's degree, Occupation: civil servants/state enterprise employees and private company employees, average monthly income is at the level of 10,000 – 20,000 baht, mostly with the objective of deciding to buy an allocated house for living for themself and living with their family. The results of the hypothesis testing on demographic factors showed that Average monthly income is the factor affected the decision to buy a housing estate at 0.05 Significant level in terms of marketing mix, it was found that People factors and Physical Evidence and Presentation factors affected the decision to buy a housing estate in Bangkok during the COVID-19 pandemic at 0.05 significant level, which entrepreneurs can use the study results to adjust their strategies to be more effective. Entrepreneurs should improve both physical and service quality to create the most value for customers.

          Keywords: Housing estate, Purchasing decision, COVID-19

-----------------------------------------

Corresponding Author E-mail :      natkamon.boonkaew@gmail.com