การบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในภาคบริการของประเทศไทยด้วยการจ้างแรงงานที่เกษียณอายุการทำงาน
  An approach to lessen the shortage of skilled workers in Thailand’s service sectors by employing the retired workers

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล
  Somchai Suksiriserekul, Ph.D.

บทคัดย่อ
          การศึกษาพยายามนำเสนอแนวทางการบรรเทาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะด้วยการจ้างแรงงานสูงอายุที่มีทักษะให้ทำงานต่อหลังเกษียณฯข้อมูลอุปสงค์ต่อและข้อมูลอุปทานของแรงงานสูงอายุที่มีทักษะได้ถูกรวบรวมและวิเคราะห์ด้วยวิธี logistic regression analysis ผลการวิเคราะห์พบว่าระยะเวลาดำเนินการของหน่วยงาน ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต และค่าใช้จ่ายด้านแรงงานมีผลที่มีนัยสำคัญทางสถิติต่ออุปสงค์ต่อแรงงานสูงอายุทำงานหลังเกษียณ อุปทานของแรงงานสูงอายุทำงานหลังเกษียณถูกกำหนดด้วยขนาดของหน่วยงานและเงินเดือน จำนวนแรงงานที่มีทักษะเกษียณอายุในภาคบริการที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศคำนวณได้จากการปรับผลการศึกษาอุปสงค์และอุปทานเข้ากับข้อมูลการสำรวจแรงงานของสำนักสถิติพยากรณ์ ค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาประมาณการได้จากการใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองของคณะที่เกี่ยวข้องสะท้อนมูลค่าที่สังคมประหยัดได้จากการจ้างแรงงานเกษียณอายุ ข้อเสนอแนะคือเพื่อที่จะบรรเทาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะด้วยการจ้างแรงงานทักษะที่เกษียณมากขึ้น จำเป็นต้องให้การฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และฝีมือแรงงานเฉพาะด้าน

Abstract
            The study attempts to provide an approach to lessen the shortage of skilled workers by employing the retired ones. Information involving the demand for and the supply of elderly skilled workers was collected and analyzed by logistic regression method. The findings show that the operation period of agencies, spending on the improvement of the production technology and labor costs have statistically significant impacts on the demand for senior workers after their retirement. The supply of skilled retirees is affected by size of organizations and salary. The number of skilled workers reaching their retirement period in the relevant service sector at the national level is computed based on the adjustment of the estimated demand and supply to the labor data surveyed by the Statistical Forecasting Bureau. Education costs, approximated by using information from the self -assessment report (SAR) of relevant faculties, represent the savings occurred to the society by employing retired workers. It is recommended that in order to alleviate the shortage of skilled labor by hiring more skilled retirees, it is necessary to render them appropriate training to enhance their computer skills, foreign language skills and skill specialization.