วารสาร HRintelligence ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2552

  Relationship between Personality, Trait Emotional Intelligence and Organizational Commitment in Thai Scholarship Students
  อัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล

บทคัดย่อ
          การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ และความผูกพันต่อองค์กรของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในครั้งนี้ มีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาดังนี้ คือ ตัวแปรบุคลิกภาพตามทฤษฎีบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ตัวแปรลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ เป็นตัวแปรต้น และความผูกพันต่อองค์กร เป็นตัวแปรตาม และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร จำนวน 207 คน ผลการศึกษาพบว่า บุคลิกภาพด้าน Extraversion มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับความผูกพันต่อองค์กรแบบ Continuance Commitment ในขณะที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรแบบ Affective Commitment และ Normative Commitment อย่างไรก็ตาม พบว่า บุคลิกภาพด้าน Agreeableness มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความผูกพันต่อองค์กรแบบ Affective Commitment และ Normative Commitment นอกจากนี้ ยังพบว่า บุคลิกด้าน Conscientiousness มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรแบบ Affective Commitment ในขณะที่ บุคลิกด้าน Intellect มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับความผูกพันต่อองค์กรแบบ Normative Commitment สำหรับตัวแปรลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรแบบ Affective Commitment แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรแบบ Affective Commitment และ Normative Commitment ผลจากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความผูกพันต่อองค์กรยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่า บุคลิกภาพด้านใดที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรทั้ง 3 แบบอย่างแน่นอน จึงจำเป็นที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

Abstract
            This study investigated a link between personality traits and organizational commitment in Thai scholarship students. Five factor model of personality, specifically Extraversion, and trait EI were used as predictors, and Allen & Meyer (1990)’s concept of organizational commitment was a criterion. 207 Thai scholarship students were participated. Results showed that Extraversion had a negative relationship with Continuance commitment. It had no signficantly related to Affective and Normative commitment whereas Agreeableness was found Significantly related to these two commitments. Conscientiousness was significantly related to Affective commitment while Intellect had a negative association with Normative commitment. Trait EI was hypothesised as an incremental explanatory factor. It was found positively significant relationship with Affective commitment, but had no association with other two components of commitment. Form this current research; it seem that more research with individual difference framework has to be done to find a consensus personality predictor of organizational commitment. Implications and limitations had been discussed.