วารสาร HRintelligence ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2549

  ลักษณะของพนักงานที่เอื้อต่อการเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย
  Employee characteristics towards the development of attributes for Learning Organization in Thai automobile industry

  ยุรพร ศุทธรัตน์, ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

บทคัดย่อ
          การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินลักษณะพนักงานในฐานะที่เป็นคุณลักษณะที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยถูกนำมาพิจารณาในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากนโยบายของรัฐบาลที่จะสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในภูมิภาค โดยทำการศึกษาจากผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งมีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 89% ของอุตสาหกรรมในประเทศ การศึกษานี้ใช้แบบสอบถาม “การเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้และความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง” ออกแบบโดยคณะผู้วิจัย ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มีคุณสมบัติที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ในระดับ “เห็นด้วยเล็กน้อย” หากแต่ลักษณะพนักงานดังกล่าวยังสามารถพัฒนาได้อีก โดยให้ความสำคัญที่การคัดเลือกบุคลากรใหม่ขององค์การ การจัดกิจกรรม อบรมพัฒนา เพื่อการพัฒนาแก้ปัญหาและสร้างความคิดใหม่ๆ เป็นต้น

Abstract
            This research aims to assess the contribution of “Employee characteristics” towards the development of attributes for Learning Organization. The automobile industry in was selected for this study because it was a labor-intensive industry. Supported by the government policy to accelerate Thailand to be the hub of car production in the Southeast Asian region. The survey instrument labeled “LO Inventory and Change Readiness” was administered to the six car manufacturers, which together constitute approximately 89% of the total annual production output in Thailand. Results of the study showed that this industry has the attribute of “Employee characteristics” which is necessary for organizations to develop themselves onto learning organizations. Analysis of research results also led to the recommendation that organizations in this industry should concentrated more on recruitment as well as problem-solving, creativity, and training and development activities in order to become fully-fledged Learning Organizations.